Bio1ooPercent นำนานาสาระเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา (ทั้งในและประเทศ) ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งที่เป็นด้านบวกหรือด้านลบ เพื่อให้นำมาเป็นไอเดียเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีสีเขียว และอยู่อย่างเป็นมิตร ( GREEN TIPS ) กับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อหนุนกัน